Platsannonsbild topp
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Växa Sverige

Växa Sverige är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för lantbruksföretagare, flertalet inom mjölk- och köttproduktion. Hållbarhet och konkurrenskraft är centrala begrepp i vår verksamhet, och företagen som är våra kunder står för klimatsmart produktion, god djurhälsa och låg användning av antibiotika. Vår vision är att bidra till ökad konkurrenskraft hos våra kunder genom de tjänster, verktyg och den service vi säljer. Vi är landets största husdjursförening, och omsätter drygt 400 Mkr. Hos oss jobbar cirka 500 anställda fördelade på 27 driftsplatser över i stort sett hela landet. Som ett ledande kunskapsföretag i branschen värderas kompetens högt hos oss, tillsammans med arbetsglädje, affärsmässighet och initiativrikedom.

Växa Sverige logo

Arbetsgivare Växa Sverige

Region Uppsala län

Bransch Data/IT, Naturvetenskapligt arbete

Sista ansökningsdag 2021-01-20

Om arbetsgivaren - Växa Sverige

Växa Sverige är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för lantbruksföretagare, flertalet inom mjölk- och köttproduktion. Hållbarhet och konkurrenskraft är centrala begrepp i vår verksamhet, och företagen som är våra kunder står för klimatsmart produktion, god djurhälsa och låg användning av antibiotika. Vår vision är att bidra till ökad konkurrenskraft hos våra kunder genom de tjänster, verktyg och den service vi säljer. Vi är landets största husdjursförening, och omsätter drygt 400 Mkr. Hos oss jobbar cirka 500 anställda fördelade på 27 driftsplatser över i stort sett hela landet. Som ett ledande kunskapsföretag i branschen värderas kompetens högt hos oss, tillsammans med arbetsglädje, affärsmässighet och initiativrikedom.

Växa Sverige söker ny kollega med intresse för genetik och Big Data!

Please scroll down for english.

Växa Sverige har en omfattande databas med registreringar och information om de svenska nötkreaturen. Vår kodatabas innefattar bland annat data om produktion, veterinära behandlingar och hälsa, härstamning samt genomisk profil. Genom att bearbeta och presentera denna information skapar vi verktyg för att de svenska nötkreaturen ska förbli bland de mest välmående i världen samtidigt som produktiviteten kan ökas.

Den aktuella tjänsten är placerad i vårt team Kunskap Avel. Tjänsten innebär en kombination av utveckling av nya metoder och användning av ny data, samt en del arbetsuppgifter av mer rutinartad karaktär, såsom att förbereda data inför de månatliga avelsvärderingarna och att beräkna genetiska värden. Vår nya kollega kommer även att vara en nyckelperson i ett större projekt för att förnya IT-infrastrukturen kring avelsarbetet.

Vid sidan av ovanstående finns möjlighet att på sikt jobba med databearbetning och utveckling i något av våra andra kunskapsområden såsom djurhälsa, epidemiologi eller utfodring.

 

I tjänsten hos oss kommer du att:

 • Arbeta med kvalitetssäkring av de databaser och datamaterial som ingår i avelsvärderingen.
 • Leverera kvalitetssäkrat material till den regelbundna avelsvärderingen och säkerställa resultatet.
 • Programmera nya rutiner och verktyg
 • Utveckla nya användningsområden för det omfattande data som finns i kodatabasen och andra datakällor.
 • Stötta övriga gruppen i struktur och effektivitet kring informationshantering och programmering.
 • Agera kravställare.
 • Utifrån dina intressen och erfarenheter finns också möjlighet att delta i vårt utvecklingsarbete för att stärka det nordiska avelsarbetet eller att gå mer in på djupet i IT-utveckling och förvaltning.

Vi står inför en spännande period då avelsarbetet är i ständig utveckling och kundernas krav på avelsvärderingen hela tiden ökar.

Som vår nya kollega i Växa Sveriges avdelning Kunskap och Utveckling arbetar du aktivt med utveckling av lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion och du kommer ingå i ett team med olika kompetenser.

För att passa i rollen tror vi att du:

 • Har en akademisk examen inom relevant område; gärna inom bioinformatik, IT och informatik, datateknik eller motsvarande.
 • Har ett stort intresse för biologi och IT.
 • Har lätt för att samarbeta och bygga relationer
 • Behärskar svenska och engelska (minst ett av språken flytande och det andra på en god nivå)
 • Något eller några års arbetslivserfarenhet inom ovanstående områden är meriterande men inte ett krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom egen drivkraft, stort engagemang och förmåga att möta människor. Arbetet är självständigt där du aktivt planerar och genomför dina arbetsuppgifter i samråd med chef och kollegor.

Omfattning och placeringsort  Heltid och tillsvidare med placering i Uppsala. Annan placeringsort kan diskuteras.Lön enligt överenskommelse.

För mer information är du välkommen att kontakta  Utvecklingschef Fredrik von Unge, fredrik.vonunge@vxa.se  070-298 11 95 Facklig kontaktperson: Jessica Stenvall, jessica.stenvall@vxa.se  070-269 29 15

Ansökan senast 2021-01-20 Intervjuer kan komma att ske löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

--- ENGLISH VERSION ---

About Växa Sverige

Växa Sverige is a modern and nationwide knowledge company providing advice for agricultural companies, mostly dairy and beef producers. Sustainability and competitiveness are central concepts in our work, and our customers stand for climate smart production, good animal health and a low use of antibiotics. Our vision is to contribute to enhanced competitiveness for our customers by offering them our tools and services. We are the largest animal production association in Sweden with a turnover of approximately 400 million SEK.  We have about 500 employees distributed over 27 sites, located in most parts of Sweden. As a leading knowledge company in the business, we value expertise highly, along with work satisfaction, professionality and initiative.

Växa Sverige is looking for a new colleague with a focus on genetics and Big Data!

Växa Sverige has a comprehensive database with registrations and information about Swedish cattle. This database includes data about production, veterinary treatments and animal health, heritage and genome, among other things. By processing and presenting this information we provide tools that help to maintain Swedish animal welfare among the best in the world, without compromising growth in production.

The current hiring will join the Breeding Knowledge team. The position will cover a combination of new method development and new data usage, as well as some regular job assignments of a more routine nature, such as preparing data before the monthly breeding evaluations and calculating genomic values. Our new colleague will also be a key figure in a larger project aimed at updating the IT infrastructure regarding breeding services.

In addition to the tasks mentioned above, there will be opportunities in the future for data processing and development in some of our other knowledge areas, such as animal health, epidemiology or feeding. 

The position includes:

 • Quality assurance of the databases and data material that is used in breeding evaluation.
 • Supply of quality assured data to the continuous breeding evaluation programs and validation of the results.  
 • Programming new routines and tools.
 • Development of new application areas for the comprehensive data set included in the cattle database and other data sources.
 • Support for other team members concerning data structure, information handling and programming.
 • Responsibility for requirement specification towards the IT-section.
 • Based on your interest and experience, there is also a possibility to participate in our development work aiming to strengthen Nordic breeding efforts or to participate in IT-development and administration tasks. 

We are now facing an exciting period with constant development of breeding strategies and increasing customer demands regarding the breeding evaluation.

As our new colleague in the Breeding Knowledge team of Växa Sverige you will be part of a multidisciplinary team working actively with developing agricultural companies with dairy and beef production. 

We think that the position suits you if you:

 • Have an academic degree in a relevant area, preferably bioinformatics, IT and informatics, data techniques or similar.
 • Have a strong interest in biology and data.
 • Are good at collaboration and relationship building.
 • Have a good command of Swedish and English (one of the languages fluently and the other one an acceptable level).
 • One or several years of work experience within the area of informatics is an advantage but not required.

We value personal skills highly, such as motivation, strong engagement and social skills. The work is largely independent although you will actively plan and pursue your tasks in consultation with your manager and your colleagues.

Employment and location
Full time until further notice. The position is preferably situated in Uppsala but other locations are open to discussion.
Salary according to agreement.

For more information, please contact  Head of development, Fredrik von Unge, fredrik.vonunge@vxa.se 070-298 11 95 Union contact: Jessica Stenvall, jessica.stenvall@vxa.se 070-269 29 15

Last date for application 20th January 2021
Interviews can be arranged continuously.  

We look forward to your application!