Platsannonsbild topp
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen är en fristående organisation med Region Uppsala och länets åtta kommuner som medlemmar. Upplandsstiftelsen bildades 1972 för att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv samt verka för bevarande och skydd av den uppländska naturen. Upplandsstiftelsen bedriver ett omfattande arbete för att främja förutsättningarna för flora, fauna och naturmiljöer, utveckla friluftslivet och främja landsbygdsutveckling med koppling till naturvård och friluftsliv. Upplandsstiftelsens verksamhet omfattar aktiviteter i skogliga miljöer, sjöar, rinnande vatten, kust- och hav, kulturlandskap, friluftsliv, folkhälsa och naturskola.

Upplandsstiftelsen logo

Arbetsgivare Upplandsstiftelsen

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Chefer och verksamhetsledare, Naturbruk, Naturvetenskapligt arbete

Sista ansökningsdag 2019-09-08

Om arbetsgivaren - Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen är en fristående organisation med Region Uppsala och länets åtta kommuner som medlemmar. Upplandsstiftelsen bildades 1972 för att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv samt verka för bevarande och skydd av den uppländska naturen. Upplandsstiftelsen bedriver ett omfattande arbete för att främja förutsättningarna för flora, fauna och naturmiljöer, utveckla friluftslivet och främja landsbygdsutveckling med koppling till naturvård och friluftsliv. Upplandsstiftelsens verksamhet omfattar aktiviteter i skogliga miljöer, sjöar, rinnande vatten, kust- och hav, kulturlandskap, friluftsliv, folkhälsa och naturskola.

Verkställande direktör

Upplandsstiftelsen erbjuder dig en unik möjlighet att påverka och vara delaktig i bevarande, utveckling och tillgängliggörande av vår Uppländska natur.

I nära samverkan med Upplandsstiftelsens medlemmar (länets kommuner och Region Uppsala), Länsstyrelsen, näringsidkare, intresseföreningar, markägare och andra intressenter arbetar Upplandsstiftelsen, ofta i projektform, med inventeringar, utredningar och analyser för att hitta vägar för aktiv och levande naturvård. Vi har t ex restaurerat över tre tusen hektar ängs- och hagmarker tillsammans med ett stort antal markägare och därigenom förbättrat förutsättningarna för företagande på landsbygden. Vi utvecklar metoder för att fler ska ha tillgång till och komma ut i naturen och vi har förvärvat mark för bildandet av naturreservat. För oss är det viktigt att nå konkreta resultat och vi prioriterar ett operativt arbetssätt med praktiskt genomförande som slutmål.

Din roll
Som VD är du direkt underställd styrelsen och har som uppdrag att styra, driva och utveckla verksamheten. Du har budget-, personal- och verksamhetsansvar. I Upplandsstiftelsen arbetar 17 kompetenta medarbetare varav några har underställd personal. Utöver kansliets personal är även ett 20-tal tillsynspersoner ute i landskapet för att förvalta och underhålla fastigheter och marker. 

I uppdraget ingår bl a att:

 • Utveckla, kvalitetssäkra och löpande utvärdera Upplandsstiftelsens verksamhet
 • Upprätta och följa upp budget, verksamhetsplan och flerårsplan
 • Tillsammans med styrelsens ordförande bereda frågor för och planera styrelsemöten
 • Vara föredragande i arbetsutskott och styrelse

Som VD har du självklart ett strategiskt ansvar men du utför också uppgifter av mer operativ karaktär. Du bygger goda relationer, utvecklar samarbeten och bygger vidare på den tradition som Upplandsstiftelsen har att genom respekt för olika parter och goda dialoger nå praktisk framgång, där såväl naturen, friluftsliv och företagande beaktas. Upplandsstiftelsen har en stor bredd av samarbetspartners, allt från offentliga verksamheter till naturvårdsorganisationer, forskare, ideella föreningar och företag, från stora skogsbolag till enskilda näringsidkare.  

Din person
Du trivs med och är bra på att kommunicera, bygga relationer och utveckla samarbeten – både internt och externt. Du trivs med att befinna dig mitt i verksamheten för att kunna ta dig an förändringar och driva utvecklingsprocesser mot goda resultat. Du är väl orienterad i samhällsdebatten kring naturvård, friluftsliv och folkhälsa och har förmågan att se vilken riktning Upplandsstiftelsen ska ta i olika frågor och utvecklingsfaser. Du är kommunikativ, tillmötesgående och lyhörd för andras perspektiv, du skapar förtroende och för dialog och diskussion med väl underbyggda argument och kunskap inom området. Du trivs med komplexa frågeställningar som kräver analys och helhetssyn.

Precis som vi andra som verkar inom Upplandsstiftelsen har du naturligtvis ett starkt och levande intresse för friluftsliv, naturvårdsfrågor och de areella näringarna!

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna kopplad till naturvård. Du har flerårig erfarenhet i en chefsroll, har du tidigare haft en chefsroll i en naturvårdsverksamhet ser vi det som en merit. Kvalificerade kunskaper inom naturvårdens förutsättningar och kännedom om friluftsliv ser vi som angeläget, liksom kunskap om och gärna erfarenhet av de areella näringarna.  

Din svenska är mycket god i tal såväl som skrift och din engelska är god. Körkort för personbil är ett krav. Du är en van datoranvändare och sätter dig snabbt in i olika typer av systemstöd.

Annat viktigt att veta

Upplandsstiftelsens kansli finns på Storgatan i Uppsala i moderna, nybyggda lokaler ett stenkast från Uppsala Resecentrum.

Ev frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-470 71 10 (dock ej 5 juli-18 aug). 

Din ansökan vill vi ha senast den 8 september 2019. P g a sommar och semester är ansökningstiden lång, vi läser och bearbetar dock ansökningar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag!

   

Vill du läsa mer om Upplandsstiftelsen? Besök gärna vår hemsida!

Krav

 • Relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning
 • Flerårig erfarenhet i en chefsroll
 • Kvalificerade kunskaper inom naturvårdens förutsättningar och kännedom om friluftsliv
 • Insyn i de frågeställningar som kan uppstå då naturvård och friluftsliv möter företagarfrågor
 • Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
 • Körkort för personbil
 • Van datoranvändare

Meriterande

 • Utbildning med koppling till naturvård
 • Erfarenhet av chefsroll i naturvårdsverksamhet 
 • Erfarenhet av de areella näringarna